Äyedindaya

Äyedindaya ägunda ächʼe. Äyedindaya Äsheyi yū Kwädlį kwächʼe na. Äyedindaya tsʼetläw Dákwänje Kwänje. Kwädą̄y chʼäw, Äyedindaya ketsʼädän kų̀ yū ndasädla, dunèna yè.

Äyedindaya (Margaret) Workman is of the wolf clan. Äyedindaya was born in Ashihik. Äyedindaya is a fluent speaker of the Southern Tutchone Langauge. Äyedindaya was a teacher at various schools in Yukon and taught many children Southern Tutchone.

Kwädą̄y chʼäw Äyendindaya Asheyi yū nänje. Dunèn nlį kʼè, Dän ładāl asheyi tsʼä̀n. Äyet Asheyi Kwädǟn nakwadatʼal, Kwänàaʼą̈̄r du.

A long time ago, Äyedindaya lived in Ashihik. When she was a child, there were visitors that came to Aishihik. the Aishihik people held a celebration gathering for their trading partners that came.

Äyet Kwändür chʼe (This is that story)

Kwädą̄y chʼäw dän Äsheyi yū nłashedal Kwändür

Kwädą̄y chʼäw atlān äsheyi yū dän atlą nananje kwächʼe nà

Ayū aʼān anān män yenān shų ayū män nun ayū shų kukų̀ ʼä̀t kwätlą ala

Äyet, äyetäw dän dän nłatā nàkwätʼà kʼè dän ātlą̄ änū

Snag tsʼä̀n, and Carmacks kwä̀tsʼä̀n, and Chuʼena tsʼä̀n and nshadhäla shų tsʼä̀n ayū dän ätlą adè

Nàkwädatʼà kʼè ładajēl nà ayū, Äsheyī yū. Äyet Äsheyī män lān adē atlʼā tàtay, tàtay kuyè ayū

nān nanänje nà ayū tlʼéhēt nanagèt kʼè, äyet utà kų̀ atlą̄ Kwälà łų tlʼéhēt nanagèt kʼè ukay

kwädakʼāl làkwächʼe adè atlā tlʼéhēt ätlą nanagèt kʼè

Ayū äyet tsʼän dunèna adū ätlʼel kwändür yè

Yū Äsheyi dän tsʼä̀n

Anū dän łàádǟl, anū dän ayū Äsheyī yū dä́ghą nadajēl kʼè kwäni

äyet dän kʼè ayū äsheyi yū atlʼáhų̀ dāy

Akʼāl akʼāl adeyēl nàkwälè tlā ghàchʼǜ yè mbä̀t shų̄ nłashēlè ye łų

Ayū äyet ketǟn ghà nakutʼà du

ätlʼą̄ kʼè mbä̀t shä̀w nlà ätlʼą̄ kʼè äyet dunèna yū adè deʼà kwändür yè

Anān dän ładǟl tsʼä̀n

ayū aʼų aʼų nàájēl ayū dä́ghątsʼushät ni äyeni äyet äyet dekʼān łātlʼel kʼè

ˮDän adäl, aʼų, aʼų, Dän adälˮ keni

Ayū adāy yū tlʼadāy tlā tän, tän nàkwädą yū. Ayū tlʼadāy yū tsʼä̀t shäw nàakembaal, tsʼä̀t shäw

nàakembaal kʼè aʼų ayū dän adäl nàtʼay najēl. Ayū nàkedaya ahų dän zhän äsheyi tsį̄ yū kwíkí

adu łeádäl kʼè ahų gą̄w shäw nàdakhäl

ˮDän łàádä̀l, Dän łàádä̀l ayū adu adu adu äsheyi łàádä̀l yū dághą shä̀w niiddhänˮ

Nyè keni kʼè ghàkezhän

Aghą tsʼä̀t ān tsʼeshät ayū curtain tläw làchʼe ān tsʼeshät ayèʼų kwiyejēl kʼè tlʼáhų̀

Gą̄w yè ghàkhäl

Ghàlį

Ayiī

Łų̀ kų̀ ta du ghàlį ayū ładejēl ładejēl ayū tlʼáhų̀. Tlʼáhų̀ ayū

tlā mbä̀t shä̀w natsʼälà yū uyū łeadäl kʼe atlʼáhų̀. Łeke ghàzhän

Łakeʼi

Nłandäl shų ghàkwändür äkwätsʼų chʼäw äkwatsʼų kwä̀chʼe nà yū dän nłatā łāadedäl kʼè nłeghą

ghàkwändür aʼų kwändür ayū jų̄ kwä̀tsʼä̀n ädäl yū ayū łeghą ghàkwändür akwätsʼų chʼäw nłeke

keyunji do dakwächʼį yū aʼān.