Äsheyi yū nłashedal

Kwädą̄y chʼäw Äyendindaya Asheyi yū nänje.  Dunèn nlį kʼè, Dän ładāl asheyi tsʼä̀n.  Äyet Asheyi Kwädǟn nakwadatʼal, Kwänàaʼą̈̄r du.

A long time ago, Äyedindaya lived in Ashihik.  When she was a child, there were visitors that came to Aishihik.  the Aishihik people held a celebration gathering for their trading partners that came. 

Äyet Kwändür chʼe (This is that story)

Kwädą̄y chʼäw dän Äsheyi yū nłashedal Kwändür

Kwädą̄y chʼäw atlān äsheyi yū dän atlą nananje kwächʼe nà

Ayū aʼān anān män yenān shų ayū män nun ayū shų kukų̀ ʼä̀t kwätlą ala

Snag tsʼä̀n, and Carmacks kwä̀tsʼä̀n, and Chuʼena tsʼä̀n and nshadhäla shų tsʼä̀n ayū dän ätlą adè 

Nàkwädatʼà kʼè ładajēl nà ayū, Äsheyī yū.  Äyet Äsheyī män lān adē atlʼā tàtay, tàtay kuyè ayū 

nān nanänje nà ayū tlʼéhēt nanagèt kʼè, äyet utà kų̀ atlą̄ Kwälà łų tlʼéhēt nanagèt kʼè ukay 

kwädakʼāl làkwächʼe adè atlā tlʼéhēt ätlą nanagèt kʼè 

Ayū äyet tsʼän dunèna adū ätlʼel kwändür yè

Yū Äsheyi dän tsʼä̀n 

Anū dän łàádǟl, anū dän ayū Äsheyī yū dä́ghą nadajēl kʼè kwäni 

äyet dän kʼè ayū äsheyi yū atlʼáhų̀ dāy

Akʼāl akʼāl adeyēl nàkwälè tlā ghàchʼǜ yè mbä̀t shų̄ nłashēlè ye łų 

Ayū äyet ketǟn ghà nakutʼà du 

ätlʼą̄ kʼè mbä̀t shä̀w nlà ätlʼą̄ kʼè äyet dunèna yū adè deʼà kwändür yè 

Anān dän ładǟl tsʼä̀n 

ayū aʼų aʼų nàájēl ayū dä́ghątsʼushät ni äyeni äyet äyet dekʼān łātlʼel kʼè

ˮDän adäl, aʼų, aʼų, Dän adälˮ keni

Ayū adāy yū tlʼadāy tlā tän, tän nàkwädą yū.  Ayū tlʼadāy yū tsʼä̀t shäw nàakembaal, tsʼä̀t shäw 

nàakembaal kʼè aʼų ayū dän adäl nàtʼay najēl.  Ayū nàkedaya ahų dän zhän äsheyi tsį̄ yū kwíkí 

adu łeádäl kʼè ahų gą̄w shäw nàdakhäl 

ˮDän łàádä̀l, Dän łàádä̀l ayū adu adu adu äsheyi łàádä̀l yū dághą shä̀w niiddhänˮ

Nyè keni kʼè ghàkezhän 

Aghą tsʼä̀t ān tsʼeshät ayū curtain tläw làchʼe ān tsʼeshät ayèʼų kwiyejēl kʼè tlʼáhų̀ 

Gą̄w yè ghàkhäl 

Ghàlį 

Ayiī 

Łų̀ kų̀ ta du ghàlį ayū ładejēl ładejēl ayū tlʼáhų̀. Tlʼáhų̀ ayū

tlā mbä̀t shä̀w natsʼälà  yū uyū łeadäl kʼe atlʼáhų̀.  Łeke ghàzhän

Łakeʼi

Nłandäl shų ghàkwändür äkwätsʼų chʼäw äkwatsʼų kwä̀chʼe nà yū dän nłatā łāadedäl kʼè nłeghą 

ghàkwändür aʼų kwändür ayū jų̄ kwä̀tsʼä̀n ädäl yū ayū łeghą ghàkwändür akwätsʼų chʼäw nłeke 

keyunji do dakwächʼį yū aʼān.