Chughala / Lorraine Allen & Khutʼäla / Audrey Brown

Chughala (Lorraine) Allen uyè. Ägunda ächʼe. Äsheyi yū Kwädlį kwächʼe. umą uyinzhì Ashenįą uyè nà, utà uyinzhì äjukwänjįą uyè nà. Chughala Äsheyi Kwädǟn ächʼe. Chughala tsʼetläw kwäta yū Kʼánäda, dän kʼè kenädän shų. Kwädą̄y chʼäw ketsʼädän kų̀ yū ndasädlā, dän kʼè kenädän. äkʼān kʼè Shadhęl yè äsheyi kwädǟn ghą ndasädlā Dän nàkwä̀khèl kwäyè.

Chughala is of the Wolf clan. She was born in Äsheyi. Her mother was called Ashenįą and her father was called Äjukwänjįą. Chughala is always walking around in the forest and she is always teaching Dän kʼè. in the past, Chughala worked for the Schools teaching dän kʼè. Today she is working for the Champagne and Aishihik First nation with the language intensive program.

Khut’äla (Audrey) Brown uyè. Ägunda ächʼe. Tágà shäw yū Kwädlį kwächʼe. umą uyinzhì Selina uyè nà. Khutʼala Äsheyi, ye Carmacks Kwädǟn ächʼe. Khut’äla tsʼetläw kwäta yū Kʼánäda, dän kʼè kenädän shų. Khut’äla ukeyi yū dunena kenädän. äkʼān kʼè Shadhęl yè äsheyi kwädǟn ghą ndasädlā Dän nàkwä̀khèl kwäyè.

Khut’äla is of the Wolf clan. She was born along the shore of the Yukon River, up past Carmacks. Her mother was called Selina. Khut’äla is always walking around in the forest and she is always teaching Dän kʼè. In the past, Chughala has taught children at culture camps in her country. Today she is working for the Champagne and Aishihik First nation with the language intensive program.